Terms of Use/Patakaran sa Paggamit

English:

Welcome to my blog. If you continue to browse and use this blog, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern Sigliwa’s relationship with you in relation to this blog.

The term ‘Sigliwa’ or ‘us’ or ‘we’ refers to the owner of the blog.  The term ‘you’ refers to the user or viewer of my blog.

The use of this website is subject to the following terms of use:

 • The content of the pages of this blog is for your general information and use only. It is subject to change without notice.
 • Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this blog for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.
 • Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.
 • This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.
 • All trademarks reproduced in this website, which are not the property of, or licensed to the operator, are acknowledged on the website.
 • Unauthorized use of this blog may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offense.
 • From time to time this blog may also include links to other websites and blogs. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s) or blog(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s) or blog(s).
 • You can create a link to this website from another website or document, however you must notify the owner of the blog.
 • Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of the Philippines and International Business and Intellectual Property Laws.

Tagalog/Filipino:

Maligayang pagdating sa aking blog. Kung ipagpapatuloy mo ang pagbabasa at paggamit ng blog na ito, umaayon ka  at napasasaklaw sa mga sumusunod na mga panuntunan at patakaran sa paggamit nito, kalakip ang privacy policy na gumagabay sa pakikipag-ugnayan ng Sigliwa sa iyo, hinggil sa paggamit ng blog na ito.

Tumutukoy ang katawagan o terminong “Sigliwa, sa may-ari ng blog. Tumutukoy naman ang terminong “ikaw” sa gumagamit o tumitingin sa blog na ito.

Ang paggamit ng blog na ito ay sumasailalim sa sumusunod na mga patakaran sa paggamit:

 • Para sa pangkalahatang kaalaman at paggamit mo lamang ang mga nilalaman ng mga pahina ng blog na ito . Maaring mabago ang mga nilalaman nito nang walang paabiso.
 • Hindi ginagarantiyahan ng may-ari, ni ng mga third party websites na nakakawing dito, ang kawastuan, pagkanapapahon, pagkaganap, pagkabuo (completeness), o pagkaangkop ng mga impormasyon at materyales na napapaloob o iniaalok ng blog na ito, para sa anumang gamit. Dapat mong mabatid na maaaring maglaman ng pagkakamali ang mga impormasyon at materyales na nilalaman ng blog na ito at hayagan naman naming iwinawaksi ang anumang pananagutan para sa nabanggit na mga pagkakamali o kakulangan sa nalathalang mga artikulo sa blog na ito, sakaling gamitin sa anumang pamamaraan, ngunit naayon sa hangganang itinadhana ng batas.
 • Nananatiling sa iyong sariling responsiblidad ang paggamit mo ng mga impormasyon o mga materyales na nalalathala sa blog na ito. Inaari naming wala kaming pananagutan sakaling mapahamak ka sa paggamit mo nang anumang impormasyon o materyales sa blog na ito. Responsibilidad mo rin na siguruhing ang lahat ng produkto, serbisyo o impormasyon na makukuha sa blog na ito ay angkop sa iyong mga pangangailangan.
 • Naglalaman ang blog na ito ng mga materyales na pag-aari namin o nakalisensiya sa amin. Kasama na rito, ngunit hindi nililimitahan sa, disyenyo, layout, anyo, at graphics. Mahigpit na ipinagbabawal ang reproduksiyon liban lamang kung naaayon sa copyright notice, na bahagi rin ng mga patakaran at panuntunan sa blog na ito.
 • Lahat ng trademark na muling inilathala sa blog na ito, na hindi pag-aari ng, o hindi nakalisensiya sa tagapamahala ng blog na ito, ay kinikilala sa buong website.
 • Ang di awtorisadong paggamit ng blog na ito ay maaaring magbigay-daan sa paghahabla at/o paghingi ng danyos sa sinumang mapatutunayang nagkasala.
 • Sa pana-pahanon, maaaring maisama sa blog na ito ang mga kawing (links) mula sa ibang website at blog. Ang mga link na ito ay ibinabahagi sa iyo para sa kaalwanan mo sa pagkuha ng iba pang impormasyong maaaring makatulong sa iyong pananaliksik. Subalit, nililinaw naming hindi namin iniendorso ang mga website o blog na ito. Wala kaming responsibilidad sa anumang nilalaman ng mga nasabing website o blog site.
 • Maaari kang gumawa ng kawing o link, mula sa website na ito, patungo sa ibang website o mga dokumento, subalit dapat na abisuhan o ipaalam mo ito sa may-ari ng blog.
 • Ang paggamit mo ng website na ito at maging ang anumang legal na mga usaping maaaring sumulpot sa paggamit mo ng mga impormasyon o materyales na naririto, ay napaiilalim sa mga umiiral na batas ng Republika ng Pilipinas at ng mga internasyunal na mga batas na nauukol sa negosyo at intellectual property rights.
Advertisements

2 thoughts on “Terms of Use/Patakaran sa Paggamit

 1. . .Hello po .pwede po bang magamit ang ibang bahgi ng inyong blog para sa aming research ?about double meaning songs ho kasi ang topic namin. .i-iindicate naman po nmin kung sino ang nagsbi ng naturang salaysay na aming icocopy. .salamt po

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s