Yapos

magagawa kayang magdugtongbisig sa bisig ng pusongtinigang ng singaw at alimuompagsintang pising tapat sa apoy?