100 Makata, 100 Tula ng Protesta, 100 rason kung bakit kailangang lumaya ang bayang Pinoy

Unang 100 araw pa lamang, makikita na natin ang patutunguhan ng ating bayan. At hindi naman ito matututulan ninuman sapagkat nandudumilat ang katotohanan na kagaya ng iba pang naging lider-lideran ng bansa, ang pambansang soberanya at patrimonya ang laging puhunang pansugal sa pautang na ibibigay ng Amerika at iba pang imperyalistang bansa. At siyempre pa, dahil utang iyan, dapat bayaran — hindi ni Noynoy — kundi ng naghihikahos-kumain-dili at natuto nang magputang sambayanang Pilipino.

LRP @ 40

Kahit na sabihing lumipas na ang 40ng taon, hindi pa rin naluluma ang nabasa ko sa mga dahon o pahina ng LRP/PSR. Naririyan pa rin ang mga suliraning nagpapahirap sa mga mamamayan na kailangang masolusyunan. Kung paano? Kayo na, sa inyong sarili, ang mag-aral at tumuklas.

HIV at iba pang pagmumunimuni

Matagal na akong nagsusulat nang hinggil sa kalusugan at ang ilan sa kanila, mayroong mukha. Subalit tila walang mukha ang people living with HIV (PL-HIV) dahil tinatabingan ito ng kung anong kulapol na singkutin ng mga alapaap sa tuwing nagbabanta ang isang mapangwasak at makabawing-buhay na bagyo.