lunot

pusong kaytamis (ngayon) simpait ng apdo naglalaho natutuyo ang iningatang pag- su- yo… para kay A. E. R., isang kagandahang nalulumbay…