Dalit sa Mahal na San Pedro Calungsod ng Cebu

Ikaw, na walang pangalawa
Pananalig, kabanalan
Santong mula sa Bisaya
Kami nga po’y ipagdasal!

Mahal na Pedro Calungsod,
Sa aming paghihimaton
Ilapit kami sa Dios
Nang sapitin Bundok ng Sion!

Tanuran kami, San Pedro
Kaming mga naghahanap
Ng landas ng Poong Verbo,
Amin ngang tagapagligtas!

Huwag kaming pabayaan
Na siluin nga’t mabihag
ng Diyablong mapanlinlang
Sa kasamaan, mapadpad!

Butihing santong Bisaya,
Pagsusumamo ay dinggin!
Kami po ay ilapit nga
Sa Diyos na Ama namin. Siya nawa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s