Ang Prinsipe*

larawan mula sa fanpop.com

Nagmamadali siyang tumakas…. kung saan siya pupunta, hindi pa niya alam… basta’t ang mahalaga, makalayo siya sa lugar na iyon.

Tila sumisigaw ang mga alaala sa kaniyang utak.

“Papatayin mo rin ba ako katulad ng ginawa mo duon sa isa na inilibing mo sa buhanginan?” nahintakutan siya, napasigaw siya.

“Gising, gising!” sabi ng kanyang si Zipporah. “Nananaginip ka na naman…”

Niyapos ni Zipporah ang kaniyang asawa, itinapat sa kaniyang dibdib.

“Ligtas ka na rito,” anito. “Malayo ka na sa nakaraan. Narito ka na… sa akin, sa piling namin. Hindi ka namin pababayaan… laluna ako…”

Hinagkan siya ng kaniyang asawa at para maibsan ang takot nito ay nakisiping sa kaniya, matagal, mainit, nakapupugnaw ng takot at panimdim…

Malamig kaysa karaniwan ang umagang iyon, bagaman sa tantiya niya, magiikasiyam na ng umaga. Ang lamig at init na iyon ay parang sumusuot sa kaniyang katawan, sa kaniyang katauhan samantalang may kung anong lakas na nag-uudyok sa kaniya na pastulin ang alagang mga tupa sa libis ng bundok.

Tila balaraw na tumusok sa kaniya ang liwanag at napagtanto niya na ang sumisilaw sa kaniyang mata ay isang palumpong naglalagablab… Ngunit anong hiwaga iyon! Naglalagablab ang palumpon subalit hindi nasusupok!

Narinig niya ang hugong ng tinig: “Hubarin mo ang iyong sapin sa paa at naririto ka sa dakong banal.” Tila kulog ang tinig na iyon na nagmula sa naglalagablab na palumpon subalit sa halip na matakot, kaniyang sinunod ang tinig at yumukod siya bilang paggalang at pagsamba. Nababatid niya na ang tanghaling iyon, ang oras na iyon, ang magbabago sa kaniyang buhay — isang Ehipsiyong Hebreo pala at dating may dugo ang mga kamay…

—-

* Halaw sa unang kabanata sa buhay ni Moises, ang patriyarka (Exodo 1 – 3).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s