sahod-ulan

tigang pagkaminsan ang bukid ng isipan...

Siyam-siyam ang ulan. Subalit minsan, ang patak ng ulan sa atip ng isipan ay napakadalang. Parang paghihintay sa pagpatak ng ulan sa alinmang maumidong araw sa buwan ng Marso.

***

Kagaya ng pinitak sa tuwing sasapit ang tagtuyot, bitak-bitak na dumarating na mga kaisipan. Waring mababasag ang bawat piraso kapag pilit na pinaghugpong at walang silbing pagpatubuan ng anuman. Malibang may nakaantabay na ipong tubig sa balon o malaking katingan at pagtiyagaang pawiin ang bawat bitak sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng sariwang tubig sa sugatang kaisipan.

***

Pagkaminsan, tila bagyo naman ang dating ng mga kaisipan — humahagunot, bumabayo. Napakahirap paamuin, napakahirap na pigilin. At sa ganitong panahon — para-parang ibig na mapagod ang isip at ipanalangin ang kagyat na paghinto sapagkat ang naunang naipunlang magagandang pangitain ay unti-unting nababalaho, naglalaho: tinangay na ng malakas na hangin at linunod ng ulang pabugsu-bugso.

***

Sinasahod ng isip ko ngayon ang ambon. Uhaw siya sa bagong mga kaisipan — banal at karnal. Nauuhaw siya at agad niyang isinasahod ang kanyang dila sa ambong hindi man lamang makabasa ng kanyang barong suot. Subalit maghihintay siya at hindi maaampat ang kanyang pananabik. Kapag lumakas ang ulan, isasahod niya ang basag-ang-bibigang tapayan para roon ipunin ang ilang matamis at mapaklang patak ng ulan.

Kung lumakas man ang turbunada, magsiyam-siyam man ang ulan ay walang takot siyang lalabas at sasalunga sa alimpuyo ng hangin at agos. Bakit? Dahil uhaw siyang katulad ng bukid na ilang ulit na pinagkaitan ng patak ng ulan. Kaya, kahit na umapaw pa’t hindi niya kayang tanganan — hahayaan lamang niyang dumaloy at umapaw ang lahat ng ideya… at saka naman niya pababayaang lunurin ng mga salita ang blangkong papel na nasa harap niya…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s