Pagkaminsan

Pagkaminsan
Parang ulan
Sa tag-araw
Bihirang pumatak
Bersong pumupugnaw
Sa pusong sintigas
Ng pinitak
Na hindi nahahagkan
Ng inaasam na ulan.

 
Subalit
 

Pagkaminsan
Parang daluyong
Humuhugong
Ang mga salita
Sa muog at tanggula’y
Kayang gumiba!

 

Lungsod ng Antipolo, Hulyo 11, 2011

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s