pagkaminsa’y gusto kong maging walang pakialam

pagkaminsan
ibig ng pusong mamanhid
at magkakalyo ang kaluluwa
upang mapalis ang konsepto
ng ‘pakikiaalam.’
laluna ngayon
higit na komportable ang lagay ko
kaysa noong una
higit kong nagagawa ang ibig
dahil malaya ako sa ganang palagay.
paminsan-minsan, ibig kong
sabihin sa sariling
maging walang pakialam
nang hindi mapagtanto
ang hirap at sakit na dulot
ng dusa at hirap ng iba.
pero hindi
dahil tumitibok ang puso’t
umaandar ang isip.
at hindi nila masabing
wala silang pakiaalam…
napipipi sila.
napipipi sila…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s