…sumunod ka sa akin…*

Ang pagsunod kay Kristo
ay pamumuhay sa gitna ng digma
sa dagundong ng lungkot at hapis
ng hapdi at kirot
sapagkat ang kasalanan ng mundo’y
balaraw na sumusugat sa kaibuturan ng kaluluwa.
Ngunit mayroong nangangahas
na dalhin ang krus na kaybigat
hindi para iripa sa Bundok ng Golgota
kundi patigisin ang sariling pawis at dugo
para sa kaligtasan ng Lupang Pinipita:
Lupang Hinirang, Bayang Magiliw
Perlas ng Silangan, Lahing Anak ng Sumisikat na Araw.
At sa kanyang pagpapasyang
sundin ang yapak ng Panginoong minamahal
sa pagtangan sa araro’y wala nang lingunan**
at wala ni isa mang halik ng pamamaalam
kundi susundan na lamang
ang landas na hinawan ng Kristong
nagligtas sa tanan
Handang magpakasakit
Handang magpakamatay
para lamang tubusin ang kaluluwang gutay-gutay.
Sa pagtangan sa kislap ng liwanag
na hindi itinatago sa ilalim ng takalan***
ay ilalantad niya ang ginagawa sa kadiliman
at sasawaying buong tapang
ang kapanyayaan sa mundong ibabaw.****
Ay, kahit na anong hirap
kahit madawag ang landas
ay titiisin ang hiwa’t sugat
sapagkat nababatid na sa pagyakap sa tadhanang tawag
ay higit ang ligayang malalasap
sapagkat ang Sinusunda’y marunong tumupad
sa pangakong paglingap:
isang buhay na kasiya-siya’t tunay na ganap!*****

———
*Lk 9:23
** Lk 9: 62
*** Mt 5: 14, 15
**** Eph 5: 8, 11
***** Jn 10: 10

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s