agam-agam

hindi mo maiwasang
magduda’t kumati ang isip
sapagkat sa sariling muni at bait
iyong nalalaman, tunay na nababatid
pawang buhangin lamang ang kanilang nilulubid!
(Batu-bato sa langit, ang tamaa’y huwag magagalit!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s