Walang Dapat Makalimot sa Oktubre 24, 1917

sinumang may pusong mapagmahal
sa sariling laya at bayan
ay hindi dapat lumimot
sa isang mahalagang araw
sa inaagiw na pahina ng kasaysayan:
ang ika-24 ng Oktubre, 1917

sa lungsod ng St. Petersburg
sa matandang Rusya
ay nagpasya, Oktubre 24, 1917,
ang mga busabos na tapusin ang pang-uulol
ng naghahari-hariang mga unggoy
at tinanganan nila ang armas
sa wasiwas ng sulo ng Marxismo —
ang agham at diwa ng proletaryo
ay sinalakay nila ang mga nitsong palasyo
at pinalayas ang mga hayop na nagsatao.

kung sinuman sa inyo
na may pagmamahal na lantay sa kanyang puso
at may pagmamalasakit sa kapwa niya tao
ay huwag lilimutin ang petsa kung kailan
nagpasyang lumaban ang mga dungo
upang tuwirin ang landas na liko
at bawiin ang layang matagal nang itinatago
sa mga ataul na pilak at gintong
larawan ng diyus-diyosang walang liwanag sa ulo

tanganan ninyo ang aral
ng pahinang iyon sa kasaysayan
at pakatandaang walang paglayang
hindi pagbubuwisan ng buhay
at walang ibang magkakalas ng tanikalang
nakahabid sa ating katauhan
kundi tayu-tayo rin lamang:
ang inaapi’t tinatapak-tapakang
masang sambayanan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s