Landas ng katuwiran

Matuwid bang landas
na ipapatay ang nakikibakang mga magsasaka
para sa lupa at kabuhayan?
Ang itaas nang husto ang pamasahe
ng mass transport at tapyasan nang malaking bahagdan
ang badyet sa edukasyon, kalusugan at pansuporta
sa binubusabos nating ineksportang kababayan sa ibang bayan?
Ay! Kung ganyan ang landas ng katuwiran
Ay mas mainam pang tahakin na lamang
Ang liku-likong landas sa pusod ng kabunduka’t
Sumanib sa grupong nagsusulong ng Digmang Bayan!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s