Basbasan mo kami, o alaala ng mga bayani ng Rebolusyong Oktubre 1917

O kayong magigiting na bayaning nagbuwis ng buhay
Sa malawak na plasa’t mga lansangan
Sa palibot ng palasyo ng Tsar
Sa Petrograd at iba pang lungsod sa matandang Rusya:
Basbasan ninyo kami ng gintong agwa bendita
Ng inyong matingkad at purung-purong alaala
Sapagkat kami rin ay naghahangad na patirin

Ang tanikalang inihabid sa amin ng mga kasiki’t naghahari-harian sa aming bayan
Sa pag-ayuda na rin ng imperyalistang panginoon nila
Na nagpapapasasa sa ninakaw na yaman sa maliliit at walang lakas na bansa
Gaya nang sa amin at sa iba pa!

Huwag ninyo kaming biguin, kayong magigiting na obrerong
Naging pulang mga mandirigmang laban sa imperyalismo at Tsarismo!
Bahaginan ninyo kami ng inyong likas na lakas at mayamang talino
Upang mapagtanto namin kung paano wastong maigaod ang bangka ng Digmang Bayan
Sa bawat gubat at bundok ng aming binusabos, ginahasang bayan
Sa bawat dagat at ilog at sapa na tinuyo’t pinarumi ng labis na paghahangad ng yaman
Sa bawat pantalan na pinagbababaab ng dayong kalakal na pumapatay sa kabuhayan ng laksa-laksang maliliit na magbubukid at negosyanteng gulugod ng pambansang ekonomiya.
Sa bawat lansanga’t eskinita ng ninanasang kubkubing kalungsuran!

Ay! Ituro ninyo sa amin kung paanong wastong mailalapat sa aming kalagayan
Ang teoryang hinubog nina Marx, Engels, Lenin at Stalin
At kung paano namin magagamit ang talas ng kanilang kaisipan
Para ilantad ang katulad nina Trotsky at mga kasapakat na taksil sa rebolusyonaryong kaisipan.

O kayong mga bayaning nagbuwis ng buhay riyan sa Petrograd
At sa iba pang liwasan, lansanga’t kanayunan ng Rusya—
Huwag ninyong ipalimot sa amin ang gintong mga aral
Ng dakilang Rebolusyong naganap noong Oktubre 1917
At huwag bayaang marahuyo kami sa sariling layunin
Bagkus ay nasain din namin—sakaling lumaya na kami’y—
Ang ibang bayang api’y palayain din
At itatag ang isang mundong walang nang-aalipi’t walang inaalipin!

Lungsod ng Antipolo, Set. 19, 2010; unang nalathala sa Facebook.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s