Hindi Kailangan ng Bayan ang Luha’t Tagulaylay

Sapagkat ang luha’y
hindi hangad ng Bayan
na binusabos at inapi —
kundi ang pagsasakdal
sa kanya’y nanduhagi.

Hindi hibik ang pamawi
sa kirot at hapdi
ng nawasak niyang puso’t puri
Kundi paglalanggas
ng kawalang pag-aglahi!

Kaya nga mga Anak
na sa kanya’y nagmamahal
Huwag ninyo siyang
Handugan ng mga tagulaylay
kundi kamanyangan siya ng mga kumintang
at sa lakas ng inyong mga bisig
ay inyo siyang pawalan
sa hawlang luhang kanyang bilangguan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s