Filipino Writers’ Jam (FWJ)

HINDI lamang simpleng pagkikita-kita ng pinagbuklod ng mga salita’t taludtod, mga pangungusap at mga talata, ng tinta at papel ang Filipino Writers’ Jam – kundi pagbubuklod ito ng mga taong naghahangad na makatagpo ng mga kaibigan — totoo man o hindi — sa panahong ito na halos limot na ng mga tao (laluna niyaong nahirati o namihasa sa paggamit ng information and communications technology) ang personal na pakikipagtalastasan sa isa’t isa.

***

Sa apat na sulok ng malamig at magarang silid sa Linden Suites, nagkasama-sama ang ilang mga kaluluwang uhaw sa ambon ng panitik at pag-asa – Noel Sales Barcelona, Sinta Isaac, Aireen Elorde-Rosales, Kislap Alitaptap, Teena Estrada, Melanie Quilla, Andrea Urbanozo, Mary Jane Adolfo Boholano, Doni Cifra, Romeo A. Factolerin, Anna Criselda Tavas, at Patrick Orquia . Iba-iba ang kanilang mga kaligiran — mayroong nakatapos ng kanilang kurso sa prestihiyosong unibersidad gaya ng UP, UST, de la Salle at iba pa; mayroong mga ina na at ama na; mayroong patuloy pang hinahanap ang sarili sa guhit at gurlis ng kanilang mga palad at puso. Subalit nagkasama-sama sila sa isang layunin: ang makilala at makatalamitam, kahit iisang gabi at magdamag, ang kapwa nila manunulat.

***

Sabi ng anarkista at kilalang manunulat na si Oscar Wilde:

“Art is individualism, and individualism is a disturbing and disintegrating force. There lies its immense value. For what it seeks is to disturb monotony of type, slavery of custom, tyranny of habit, and the reduction of man to the level of a machine.

Ngunit nang gabing iyon sa Linden Suites, ang kanikaniyang persona’y sumanib sa silab ng pagnanasang makilala ang sarili at makakilala ng iba pang mga kaakuhan sa pamamagitan ng tula at salaysaying-buhay (na napakapersonal at hindi maaaring mabanggit sa sanaysay na ito).

Hindi nakayanang patayin ng laming ng air conditioning unit ng otel (sa tantiya ko ay nasa 15ºC – 10ºC ang lamig ng buong paligid) ang init ng damdamin ng bawat isa at ang silab ng pag-unawa sa ilang kahinaan – sa pagkatao man o sa panulat.

Noong gabing iyon ng Agosto 28, napatunayang kayang makipagsanib ng isang indibiduwalista – alalaong baga’y ng isang manunulat, artista, makata – sa iba pang mga indibiduwal upang makabuo, kahit man lamang sa isip at puso, ng isang kolektibong salaysayin at tulain ng buhay. Ang salaysay at tulang ito ay mananatili sa pahina ng gunita, na sa abang palagay ay hindi agad mabubura kahit pa ng panahon.

***

Masarap makipaghuntahan sa kapuwa makata, sa kapuwa artista, kapuwa manunulat. Hindi man kayo magkaintindihan sa isang punto (sa pulitika o pilosopiya, halimbawa), magkakasalikop naman kayo sa isa. Sabi nga ni Heraclitus (ca 535–475 BC), unity of opposites o pagkakaisa ng magkakalaban.

Sa gabing iyon, malamig at makulimlim, nagkaroon ng pakikipagkaisa ang bawat manunulat sa katauhan nina Barcelona, Isaac, Elorde-Rosales, Alitaptap, Estrada, Quilla, Urbanozo, Boholano, Cifra, Factolerin at Orquia sa bawat isa. Naganap ito sa pagbabahaginan ng karanasan sa isa’t isa, pakikisimpatya sa kabiguan ng bawat isa, at pakikigalak sa tagumpay ng bawat isa sa kanilang pakikihamok sa buhay.

***

Nakakapagod. Nakakapagal ang haba ng gabi. Subalit sa pagsagitsit ng liwanag sa silangan at pagbasag ng ingay muli ng lungsod (na naikubli noon ng makakapal na pader, bubog at kahoy ng magarang otel) mararamdaman mo ang pagpapanibagong sigla, pagsilab muli ng init na lumikha ng mga akda na mayroong kinalaman sa mga karanasan – pansarili man o panlipunan, at higit sa lahat, ang pag-asam na magkita-kita at magkasama-samang muli ang bagong magkakaibigan.

Sa ngalan ng panulat at pagkakaibigan, sana’y muling magkrus ang ating landas upang muling haplusin at yapusin ang puso at pagkatao ng isa’t isa, hindi lamang sa pangalan ng ating sining kundi sa papausbong na maganda (at nalalaman nating masalimuot) na pagsasama bilang magkakaibigan. (Sigliwa)

Advertisements

2 thoughts on “Filipino Writers’ Jam (FWJ)

  1. Maganda at maulang gabi sa inyo Sir.

    Maraming salamat sa pakikipagtalik utak ninyo sa amin, isa iyong alaalang mananatili sa aking isipan, iyon ay ang gabing ang iba’t-ibang klase ng indibidwal ay nagmistulang isang bato-balaning nagdikit dikit—–

    sabay sabay na pumalaot sa utak ng bawat isa. Kinilala, hinangaan, tinanggap.

    Maraming maraming salamat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s