Pagbalikwas

Kahit na ang dayukdok
Kapag sa pader ay idinikdik —
‘Pag nakaipon ng lakas
Iigkas nang buong balasik!
Gayundin ang bayang inapi’t ginipit
Sa dapog ng digma’y
Susugba, didikit!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s