Ang Tao at ang Dagat

ni Tu Hsun Hao

(Salin mula sa Ingles ni N. Sales Barcelona)

Higit na mababaw
ang alon
ng dagat
kung ihahambing
sa puso ng tao.

Kung hindi sumapit sa pasigan
ang kanyang mga alon
o humupa ang kanyang pagdaluyong
Makikita natin
Kung ano ang kanyang ikinukubli.
Samantalang kahit sa araw ng kanyang kamatayan
Ay sino baga ang talagang makatatah├┤
Sa nilamamang tunay
Kanyang malihim na puso?

Man and the Sea
(as translated by Henry H. Hart and had appeared in Asian and African Literature (1979), p. 112)

THE great sea
And its waves
Are shallow
Compared to the heart
Of man.

When the waters fail
Or the flood dries up,
We can see
What was hidden beneath.
But to the day
Of his death,
Who can really know
The depths of the heart
Of a man?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s