Huwag mo akong tuksuhin, o Patutot na Lasing

At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok, at nagsalita sa akin, ‘Pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig;

Na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa kaniyang pakikiapid.

At ako’y kaniyang dinalang nasa Espiritu sa isang ilang: at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na mapula, na puno ng mga pangalang pamumusong, na may pitong ulo at sampung sungay.

At nararamtan ang babae ng kulay-ube at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, na sa kaniyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam, at ng mga bagay na marurumi ng kaniyang pakikiapid.

At sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, HIWAGA, ANG DAKILANG BABILONIA, INA NG MGA PATUTOT AT NG MGA KASUKLAM-SUKLAM SA LUPA.

Apocalipsis 17: 1 – 5, ANG BIBLIA

huwag mo akong kindatan
baka marahuyo ako sa iyo
at siilin kong mariin ang iyong mga labi
labing may tamis ng pulot
subalit may pakla ng lason.

huwag mong ihantad ang puno ng iyong suso
baka di makapagtimpi ay dahupangin ko iyan
at maging sanggol akong sabik
at uhaw sa gatas ng huwad na pagmamahal
na sukat ikapanaw ng aking buhay.

huwag mo ring ihara ang iyong mga hita
mga hitang bilugan at sa wari ko’y makinis
baka matuksong hawakan at haplusin
at damahin ang bawat himaymay
na sukat na ipangapos ng hininga mandin.

ay lalo nang huwag mong ihantad
ang nasa pagitan ng iyong mga hita
at baka matuksong kumubabaw sa iyo
at ulusin kang sunud-sunod mariin
ngunit sa paglabas ng katas – pagkatuyo naman sa akin.

ay! huwag kang tukso, ikaw na patutot!
huwag mong libangin ang diwa’t makalimot
na isa kang lasong buhay
at ang mahirati sa kandungan mo
ay tiyak na kamatayan!

ay! huwag! huwag mong ilapit
sa akin ang apoy sa iyong matris
na sukat ikasupok nang nalalabing bait.
huwag! huwag! at isa pang huwag!
huwag mong iparali ang ganda mo’t rilag.

sapagkat ang ganda mo’y huwad
ang lambing mo’y kasinungaligang lahat
kaya nga, ikaw na patutot ng lahat –
maghanda ka’t ibang pag-aalab ang pagdaranas –
karinyong sa iyo, o patutot na Imperyalistang Ganid, ay tatapos at uutas!

Lungsod ng Antipolo, 06 Marso 2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s