Anyaya sa mga Magbubukid

Anyaya sa mga Magbubukid[*]

I. Palay

Luhang pumatak mula sa namumugtong mga mata

Ang gintong palay na naglawit sa mga uhay.

Ang lunting daho’y almpombrang

latag sa pantiyon, lupang paglilibingan

‘Pagkat ang kimpal – na siyang buhay –

Ay patuloy na ipinagdaramot

Sa kanilang nagbubungkal.

II. Kalabaw

Singkaw ng pamatok na hirap

Mula medaling-araw hanggang katanghaliang-tapat—

Bagaman ang buto at kalamna’y pinadadapok

ng init at lamig, ng ulan at araw,

Hindi alintana sapagkat ang nasa’y

Mumong pantawid…

Kahit tutong na malamig

Sa gutom na tinitiis.

III. Araro


Sudsurin!—Hawanim!—Wasakin!

Ang kimpal ng lupang pinatingkad ang kulay

ng tilamsik ng dugo: sa Mendiola, sa Lupao, sa Luisita!

Sulong!—Sulong!—kayong sang-angaw na mga inapi

Na bagaman kayo ang nagpapataba

sa mga bulugang nasa mansiyo’y

Kumain at dili.

Tulad ng tulis ng asarol, piko at suyod

Tibagin!—Tibagin!—Durugin!

Gamit ang talino at lakas, langkap

Ang di-matitibag na paninindigan,

Ang batong-buhay na bantayog

Ng inyong pagkabusabos at inyong kaapihan!

IV. Karit


Sa tunog ng mga budyong,

Alingawngaw ng mga kanyon

At lagapak ng mga bala—

Itaas ang mga kamao’t makianib—

Makianib sa daluyong  ng Makauring Digma!

Isanib! Isanib, mga kasama, ang puso’t diwa

Ang apdo’t kaluluwa—sa naglalagablab na Apoy ng Digma!

Sa tagumpay, aninihin ang kung ano ang sa inyo

At itapon sa apoy ang mga ipa at tangkay ng pagkasiphayo!

Setyembre 1, 2009; Consiparcy Garden Bar and Café,

Visayas Avenue, Bahay Toro, Lungsod Quezon

N. B. Hagyang binago/inedit ang tulang orihinal para sa web log na ito. – Ed.


[*] Binigkas sa pagtitipong pangkultura ng National Network of Agrarian Reform Advocate-Youth sector (NNARA-Youth) at Kilometer 64, sa okasyon ng kanilang ika-14 na anibersaryo na ginanap sa Conspiracy Garden Bar and Café sa Lungsod ng Quezon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s